Zorgvuldig omgaan met gegevens heeft bij Het Rughuis hoge prioriteit.

Zorgvuldig omgaan met gegevens heeft bij Het Rughuis hoge prioriteit. In deze privacyverklaring lees je welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden.

Over ons

Het Rughuis Holding B.V., gevestigd aan de Mijnweg 3, 6167AC te Geleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://www.hetrughuis.nl
Mijnweg 3 6167AC Geleen
+3188 000 1660

Martijn Bollen is de Functionaris Gegevensbescherming van Het Rughuis Holding B.V., hij is te bereiken via fg@intergrin.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het Rughuis Holding B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Rughuis Holding B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van een verwijzing
 • Het afhandelen van een betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld voor het inplannen van gesprekken
 • Te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • De mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om diensten te leveren
 • Het Rughuis Holding B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Het Rughuis Holding B.V. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Het Rughuis Holding B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens over gezondheid worden verwerkt met het doel gezondheidszorg te leveren, onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die aan het beroepsgeheim gebonden is of door een ander persoon die op grond van de wet of overeenkomst tot geheimhouding is gehouden.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Het Rughuis Holding B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat precies is, heeft te maken met wetgeving die afhangt van de specifieke gegevens en het doel waarvoor Het Rughuis Holding B.V. deze verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Rughuis Holding B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, de doelen zoals hierboven uitgelegd of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Rughuis Holding B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Privacy van derden

Deze Privacy Policy heeft alleen betrekking op gegevens die via deze website en de daaraan gekoppelde websites (subdomeinen) worden verzameld. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uw privacy met betrekking tot informatie die u plaatst op andere websites, social media, fora en overige platformen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Rughuis Holding B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van u persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fg@intergrin.nl.  

Zoals eerder genoemd dienen wij in het kader van wetgeving te voldoen aan bewaartermijnen voor bepaalde administratieve gegevens. Het is daarom mogelijk dat wij niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering van uw gegevens. Dit zal per verzoek worden beoordeeld en verduidelijkt. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Het Rughuis Holding B.V. wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Rughuis Holding B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via fg@intergrin.nl.

Ontdek of Het Rughuis bij jou past

We informeren je graag persoonlijk op de vestiging over ons behandelprogramma.